+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

baner mid 

Izglītības un atpūtas biedrība „OZOLAINE” ir dibināta 2007. gada 7. novembrī, struktūrvienība - Profesionālās izglītības centrs „IDEJA” 2011. gada 22. februārī.

 

Tālākizglītības centra „IDEJA” mērķis ir īstenot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespēju paaugstināt profesionālās izglītības līmeni, apgūt jaunu profesiju vai apgūt darba tirgū aktuālās pamata prasmes, izglītības centrs piedāvā dažādas izglītības programmas, ar kurām var iepazīties mūsu mājas lapā.

Mūsu darbības panākumu pamatā ir kvalitatīvi organizēta un īstenota apmācība, augsti kvalificēti un pieredzējuši pedagogi, kā arī pozitīva un radoša izglītības vide. Rezultāts- profesionāls, konkurētspējīgs darbinieks un apmierināts darba devējs. 

  

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes misija – nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības procesu, piedāvājot apmācībām darba tirgū aktuālākās profesijas, radot iespējas personības izaugsmei, tādejādi virzoties pretī sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un bezdarba līmeņa samazināšanai.
Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – izglītojamais, kurš mācās visa mūža garumā atbilstoši savām spējām, izvirzītajiem mērķiem un tirgus prasībām, sabiedrības atbalstīts un digitāli izglītots.
Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, atbildība, cilvēcīgums, veselīga un droša vide.
Izglītības iestādes stratēģiskā specializācija: profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana atbilstoši sabiedrības vajadzībām un prasībām, saskaņojot tās ar dibinātāju.
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Izglītības iestādes uzdevumi ir:

   • īstenot profesionālās talākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas;
   • nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot to konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos;
   • piesaistīt, nodrošināt un sekmēt izglītojamo attiecīgo iemaņu veidošanos atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai;
   • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei un meistarības celšanai;
   • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
   • aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;
   • pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

Mācību process tiek organizēts mācību centrā Rēzeknē un Viļānos:

 • Dārzu iela 23, Rēzekne, LV-4601 (Birojs);
 • Raiņa iela 14a, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650.

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Lejuplādēt

Шаблоны с адаптивным дизайном