+371 26210606
pic.ideja@inbox.lv
+371 26216130
pic.ideja@gmail.com
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Grāmatvedis

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot grāmatvedi, kas veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi Uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite. Dokumentu pārvaldība

Kursa programma:

 • Uzņēmuma grāmatvedība
 • Finanses un kredīts
 • Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Saskarsmes pamati un profesionālā ētika
 • Likumdošanas pamati, darba tiesības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Otrā profesionālā svešvaloda
 • (vācu valoda)
 • Datorizētā grāmatvedība
 • Kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens

Sekretārs

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot kvalificētus sekretārus, kas kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošina efektīvu informācijas un dokumentu apriti; spēj operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; spēj organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzina un nodrošina dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu; izmanto informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru un procesus, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši savai kompetencei.

Kursa programma:

 • Dokumentu pārvaldība
 • Arhīvu pārvaldība
 • Lietišķā latviešu valoda
 • Sekretāra darba organizācija
 • Pirmā profesionālā svešvaloda
 • (angļu valoda)
 • Otrā profesionālā svešvaloda (vācu valoda)
 • Lietišķā etiķete un protokols
 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Runas mākslas pamati
 • Datormācība
 • Darba vide un dizains
 • Likumdošanas pamati, darba tiesības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kas strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ir materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Kursa programma:

 • Tirdzniecības darba organizācija
 • Tirdzniecības uzskaites iekārtas
 • Prečzinības pamati
 • Uzņēmējdarbības organizēšanas pamati
 • Tirgzinības un reklāma
 • Grāmatvedības pamati
 • Datorprogrammu lietošanas prasmes
 • Lietišķā latviešu valoda
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Otrā profesionālā svešvaloda
 • (vācu valoda)
 • Saskarsmes pamati un profesionālā ētika
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Likumdošanas pamati, darba tiesības
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens

Loģistikas darbinieks

Mācību ilgums: 960 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas  (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Kursa programma:

 • Loģistikas pamati
 • Kravu pārvadājumu organizācija
 • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
 • Noliktavu loģistika
 • Iepirkumu un rezervju loģistika
 • Sadales loģistika
 • Ražošanas loģistika
 • Prečzinības pamati
 • Finanšu plūsmas un grāmatvedības pamati
 • Uzņēmējdarbības organizēšanas pamati
 • Darba tiesiskās attiecības un loģistikas darbību reglamentējošie normatīvie akti
 • Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības
 • Ģeogrāfiskās kartes un valstu ģeogrāfiskās īpatnības
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Otrā profesionālā svešvaloda (krievu valoda)
 • Loģistikas datorprogrammas un datorizētā noliktavas uzskaite
 • Darba un vides aizsardzība, elektrodrošība, ugunsdrošība un pirmā palīdzība
 • Saskarsmes pamati un profesionālā ētika
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens

Lietvedis

Mācību ilgums: 640 stundas
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība                                                                               

Kursa mērķis: Sagatavot kvalificētus lietvežus darbam valsts vai privātos uzņēmumos un iestādēs, pašvaldības un pašvaldību iestādēs, sabiedriskās vai reliģiskās organizācijās, kas spēj veikt dokumentu noformēšanu, reģistrēšanu, uzskaiti, sadali, nosūtīšanu, veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot oriģināla atvasinājumus, kā arī atbildēt uz korespondencēm un sazināties ar klientiem savas kompetences ietvaros, izmantojot datortehniku un citus līdzekļus.

Kursa programma:

 • Dokumentu un arhīva pārvaldība
 • Lietišķā valoda
 • Uzskaite un atskaite
 • Ātrrakstīšana
 • Datormācība
 • Lietišķās attiecības
 • Darba saimnieciskās tiesības
 • Kvalifikācijas prakse
Шаблоны с адаптивным дизайном